Staff of Department of Ecology and Botany

 

 

Professor Evdokiya Novoselova, Doctor of Biology

Head of the Department of Ecology and Botany

 

Professor Irina Dubovik, Doctor of Biology

 

Professor Airat Ishbirdin, Doctor of Biology

 

Professor Maya Ishmuratova, Doctor of Biology

 

Professor Boris Mirkin, Doctor of Biology

 

Professor Rashit Khaziakhmetov, Doctor of Biology

 

Professor Marina Sharipova, Doctor of Biology

 

Shamil Abdullin, Doctor of Biology

 

Dim Akhmedyanov, PhD

 

Elmira Gandalipova, PhD

 

Svetlana Garipova, PhD

 

Mikhail Krivosheyev, PhD

 

Luisa Teltsova, PhD

 

Rasima Turyanova, PhD

 

Guzel Gulamanova, PhD

Yulia Ostrovskaya, Laboratory superviser